جموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا در Google

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا در Google شامل Google Chrome نسخه قبل از 122.0.6261.111 امکان دسترسی خارج از محدوده به حافظه و پیاده‌سازی و اجرای نامناسب درV8  و Use after free در FedCM را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-2173 7.3 نامشخص https://chromereleases.googleblog.com/2024/03/stable-channel-update-for-desktop.html  
CVE-2024-2174 7.3 نامشخص https://chromereleases.googleblog.com/2024/03/stable-channel-update-for-desktop.html  
CVE-2024-2176 7.3 نامشخص https://chromereleases.googleblog.com/2024/03/stable-channel-update-for-desktop.html  

 

 

administrator

نظر دهید