آسیب پذیری در Apache

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌ با سطح خطر بالا درApache  شامل Apache Tomcat نسخه 8.5.7 تا 8.5.63 و نسخه 9.0.0-M11 تا 9.0.43 امکان افشای اطلاعات حساس در پیغام خطا را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-21733 8.7 نامشخص https://lists.apache.org/thread/h9bjqdd0odj6lhs2o96qgowcc6hb0cfz

 

 

administrator

نظر دهید