آسیب پذیری بحرانی در WordPress

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌‌ با سطح خطر بالا و بحرانی در WordPress  شامل افزونه‌های Stripe Payment Plugin for WooCommerce نسخه 3.7.9 و Wpopal Core Features نسخه‌های 1.5.8 امکان تزریق SQL و SSRF را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-0705 9.8 نامشخص https://www.wordfence.com/threat-intel/vulnerabilities/id/2652a7fc-b610-40f1-8b76-2129f59390ec?source=cve  
CVE-2022-40700 8.2 نامشخص https://patchstack.com/database/vulnerability/wpopal-core-features/wordpress-wpopal-core-features-plugin-1-5-7-server-side-request-forgery-ssrf?_s_id=cve  

 

 

administrator

نظر دهید