آسیب پذیری امنیتی Python

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌ با سطح خطر بحرانی در Python  شامل بسته Pillow Python نسخه‌های قبل از 10.2.0 امکان اجرای کد دلخواه در صورت داشتن کنترل بر روی کلیدهای ارسال شده به پارامتر محیطی PIL.ImageMath.eval()، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-50447 9.0 نامشخص https://devhub.checkmarx.com/cve-details/CVE-2023-50447/

 

 

administrator

نظر دهید