آسیب‌پذیری Linux

  • اخبار

شناسایی آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا‌‌ درLinux  شامل Linux Kernel هنگام حذف مسابقه SKB با unix_stream_read_generic() روی سوکتی که SKB در آن در صف قرار دارد، یک شرط مسابقه (race condition) دریافت می‌کند که امکان use-after-free به‌دلیل غیرممکن بودن اجرای عملیات به صورت موازی در یک سوکت، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-6531 7.0 نامشخص https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=2253034

 

 

administrator

نظر دهید