آسیب‌پذیری‌‌ در WordPress

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌ در WordPress شامل افزونه Geo Controller نسخه قبل از 8.6.5 امکان سریال‌زدایی از داده‌های غیرقابل اعتماد و تزریق شی PHP را برای مهاجم احراز هویت نشده فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-3591 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/f85d8b61-eaeb-433c-b857-06ee4db5c7d5/  

 

 

administrator

نظر دهید