آسیب‌پذیری‌ در WordPress

شناسایی آسیب‌پذیری‌ در WordPress شامل افزونه Tickera نسخه قبل از 3.5.2.5 امکان نشت بلیط از طریق  IDORرا برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-7252 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/c452c5da-05a6-4a14-994d-e5049996d496  

 

 

administrator

نظر دهید