آسیب‌پذیری‌‌‌‌ در Vim

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌‌‌ در Vim  نسخه قبل از 9.0.2142 امکان سر ریز بافر مبتنی بر پشته را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-22667 نامشخص https://gist.githubusercontent.com/henices/2467e7f22dcc2aa97a2453e197b55a0c/raw/7b54bccc9a129c604fb139266f4497ab7aaa94c7/gistfile1.txt  

 

 

administrator

نظر دهید