آسیب‌پذیری‌ در TP-Link

شناسایی آسیب‌پذیری‌ در TP-Link  شامل TP-Link Tapo APK تا نسخه 2.12.703 امکان استفاده از اعتبارنامه‌های hardcoded شده جهت دسترسی به panel ورود را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-27098 7.5 https://github.com/c0d3x27/CVEs/tree/main/CVE-2023-27098  

 

 

administrator

نظر دهید