آسیب‌پذیری‌ در TP-Link

شناسایی آسیب‌پذیری‌ در TP-Link، شامل TP-Link Omada er605 نسخه 1.0.1 تا (2.6) 2.2.3، به دلیل سرریز عدد صحیح و سرریز بافر مبتنی بر پشته امکان اجرای کد را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-25139 نامشخص https://github.com/microsoft/Microsoft-TP-Link-Research-Team  

 

 

administrator

نظر دهید