آسیب‌پذیری‌ در TP-Link

شناسایی آسیب‌پذیری‌ در TP-Link شامل TP-Link Tapo نسخه قبل از 3.1.315 به‌دلیل کنترل دسترسی نادرست امکان دسترسی به اعتبارنامه‌های (credentials) کاربر بصورت متن ساده (plaintext) را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-34829 6.5 https://github.com/SecureScripts/TP-Link_Tapo_Hack  

 

 

administrator

نظر دهید