آسیب‌پذیری‌ در Tenda

شناسایی آسیب‌پذیری‌ در Tenda شامل Tenda i29 نسخه‌های 1.0 V1.0.0.5 و 1.0 V1.0.0.2 امکان سرریز بافر که منجر به انکار سرویس (DoS) از طریق پارامتر pingIp در تابع pingSet  می‌شود، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-50991 7.5 https://github.com/ef4tless/vuln/blob/master/iot/i29/pingSet.md  

 

 

administrator

نظر دهید