آسیب‌پذیری در Tenda

شناسایی آسیب‌پذیری در Tenda شامل Tenda AC15  نسخه 15.03.05.18 به‌دلیل سرریز پشته امکان انکار سرویس از طریق پارامتر LISTEN  در تابع  fromDhcpListClientرا برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-30840 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/AC15/V15.03.05.18/fromDhcpListClient_list1.md  

 

 

administrator

نظر دهید