آسیب‌پذیری‌‌ در Tenda

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌ در Tenda شامل Tenda AC18 نسخه 15.03.05.05 امکان تزریق دستور در /goform/exeCommand و ساخت پارامترهای cmdinput برای اجرای دستور را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-30891 نامشخص https://github.com/Lantern-r/IoT-vuln/blob/main/Tenda/AC18/formexeCommand.md  

 

 

administrator

نظر دهید