آسیب‌پذیری‌ در Tenda

شناسایی آسیب‌پذیری‌ در Tenda شامل TX9 V1 نسخه 22.03.02.54، AX3 V3 نسخه 16.03.12.11، AX9 V1 نسخه 22.03.01.46 و AX12 V1 نسخه 22.03.01.46 به‌دلیل کنترل دسترسی نامناسب امکان دور زدن احراز هویت در هر نقطه پایانی (endpoint) از طریق یک URL  دستکاری شده، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-47422 نامشخص https://github.com/xiaobye-ctf/My-CVE/tree/main/Tenda/CVE-2023-47422  

 

 

administrator

نظر دهید