آسیب‌پذیری‌ در Tenda

شناسایی آسیب‌پذیری‌ در Tenda، شامل Tenda AC10V4.0 نسخه 16.03.10.2، به دلیل سرریز پشته از طریق پارامتر page در تابع sub_49B384 امکان انکار سرویس (DoS) و اجرای کد از راه دور را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-25373 نامشخص https://github.com/cvdyfbwa/IoT-Tenda-Router/blob/main/sub_49B384.md  

 

 

administrator

نظر دهید