آسیب‌پذیری‌‌‌‌ در Tenda

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌‌‌ در Tenda شامل Tenda AC9 نسخه 3.0،firmware  نسخه 15.03.06.42_multi امکان سرریز بافر در تابع setSchedWifi که منجر به اجرای کد یا انکار سرویس می‌شود، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-24543 نامشخص https://github.com/TimeSeg/IOT_CVE/blob/main/tenda/AC9V3/0130/setSchedWifi.md  

 

 

administrator

نظر دهید