آسیب‌پذیری‌‌‌‌ در Redis

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌‌‌ در Redis شامل Redis raft master-1b8bd86 to master-7b46079 امکان نقض شدن ODR از طریق مولفه hiredisAllocFns  در /opt/fs/redisraft/deps/hiredis/alloc.c را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-31654 نامشخص https://seclists.org/fulldisclosure/2024/Jan/13  

 

 

administrator

نظر دهید