آسیب‌پذیری‌ در Python

شناسایی آسیب‌پذیری‌ در Python، شامل کتابخانه‌های PyCryptodome و pycryptodomex نسخه قبل از 3.19.1، به دلیل اینکه اجازه نشت کانال جانبی را برای رمزگشایی OAEP می دهند امکان حمله Manger را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-52323 نامشخص https://github.com/Legrandin/pycryptodome/blob/master/Changelog.rst  

 

 

administrator

نظر دهید