آسیب‌پذیری‌ در Python

شناسایی آسیب‌پذیری‌ در Python، شامل eventlet قبل از 0.35.2، به دلیل ارسال سریع یک بسته نامعتبر از آدرس IP مورد انتظار و پورت منبع، با نام حمله TuDoor امکان انکار سرویس (DoS) را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-29483 نامشخص https://github.com/eventlet/eventlet/releases/tag/v0.35.2  

 

 

administrator

نظر دهید