آسیب‌پذیری در Python

شناسایی آسیب‌پذیری در Python شامل python package Flask-Security-Too نسخه‌های 5.3.2 و قبل‌تر امکان open redirect از طریق پارامتر ?next در مسیرهای /login  و/register  که منجر به هدایت کاربر (از طریق یک URL دستکاری شده) به سایت‌های مخرب می‌شود، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-49438 6.1  https://github.com/brandon-t-elliott/CVE-2023-49438  

 

 

administrator

نظر دهید