آسیب‌پذیری در PuTTY

شناسایی آسیب‌پذیری در PuTTY نسخه 0.68 تا نسخه 0.80 قبل از نسخه  0.81 biased ECDSA nonce generation و برخی محصولات شاملFileZilla  نسخه قبل از 3.67.0، WinSCP  نسخه قبل از 6.3.3، TortoiseGit  نسخه قبل از 2.15.0.1 و TortoiseSVN  تا نسخه 1.14.6 امکان بازیابی کلید مخفی (secret key)، NIST P-521 کاربر از طریق یک حمله سریع در حدود 60 امضا، (signatures) و استخراج کلید خصوصی قربانی و دسترسی غیرمجاز به سرویس‌ها، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-31497 نامشخص https://filezilla-project.org/versions.php  

 

 

administrator

نظر دهید