آسیب‌پذیری‌ در Node.js

شناسایی آسیب‌پذیری‌ در Node.js شامل بسته ejs (معروف به Embedded JavaScript templates) نسخه قبل از 3.1.10 به‌دلیل دارا نبودن مکانیزم حفاظت در برابر آلودگی (pollution) امکان سواستفاده از بسته را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-33883 نامشخص https://github.com/mde/ejs/compare/v3.1.9…v3.1.10  

 

 

administrator

نظر دهید