آسیب‌پذیری‌ در Node.js

شناسایی آسیب‌پذیری‌ در Node.js، شامل angular-translate نسخه 2.19.1، امکان XSS را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-33665 نامشخص http://docs.herodevs.com/docs/2024-Angular-Translate-XSS

 

 

administrator

نظر دهید