آسیب‌پذیری‌ در NETGEAR

شناسایی آسیب‌پذیری‌ در NETGEAR، شامل ETGEAR-DGND4000 نسخه 1.1.00.15_1.00.15، از طریق پارامتر next_file به مؤلفه /setup.cgi  امکان افزایش امتیاز را برای مهاجم از راه دور فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-50677 نامشخص https://gist.github.com/DMIND-NLL/b61b8d8d20271adf60fc717b3b48faff  

 

 

administrator

نظر دهید