آسیب‌پذیری‌ در MDaemon

شناسایی آسیب‌پذیری‌ در MDaemon شامل MDaemon SecurityGateway نسخه 9.0.3 امکان XSS (زنجیر شده با تزریق SQL) از طریق دستکاری و تغییر قانون فیلتر محتوای پیام (Message Content Filtering rule) را برای مهاجم فراهم می‌سازد. این ممکن است به مدیران دامنه (domain administrators) اجازه دهد تا حملاتی علیه مدیران جهانی انجام دهند.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-52269 4.8 https://github.com/vipercalling/XSSsecurityGateway/blob/main/finding  

 

 

administrator

نظر دهید