آسیب‌پذیری‌ در Linux

شناسایی آسیب‌پذیری‌ در Linux شامل Linux kernel امکان بن بست احتمالی در مدیریت رویداد هسته لینوکس از طریق بسته شدن یک کانال رویداد، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-34324 4.9 https://xenbits.xenproject.org/xsa/advisory-441.html  

 

 

administrator

نظر دهید