آسیب‌پذیری‌‌ در Linux kernel

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌ در Linux kernel شامل p2putil.c in iNet wireless daemon (IWD) نسخه 2.15 امکان انکار سرویس یا بهره‌برداری از تاثیرات مخرب شکست تجزیه اطلاعات سرویس تبلیغ شده و Use-After-Free در tomoyo_write_control() را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-28084 نامشخص https://git.kernel.org/pub/scm/network/wireless/iwd.git/commit/?id=52a47c9fd428904de611a90cbf8b223af879684d  
CVE-2024-26622 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/2f03fc340cac9ea1dc63cbf8c93dd2eb0f227815  

 

 

administrator

نظر دهید