آسیب‌پذیری در Linux

شناسایی آسیب‌پذیری در Linux شامل Linux kernel امکان نشت اشاره‌گر هسته، kTLS و خرابی در جریان همگام‌سازی مجدد RX، خطای reservation restore on userfaultfd، قرار گرفتن در معرض در nfsd4_decode_bitmap()، عدم به‌روزرسانی کنترل‌کننده خطا برای  UCTX و UMEM، عدم ارجاع اشاره‌گر تهی در اشاره‌گر cs_desc، WARN_ON در tps6598x_block_read، عدم جلوگیری از بازیابی cfs_rq توسط گروه‌های dead task، عدم ارجاع اشاره‌گر null در بلوک اشاره‌گر و در of_thermal_ functions، عدم بررسی مقدار بازگشتی platform_get_resource() پس از فراخوانی، Unregister clocks/resets هنگام unbinding، use-after-free در dpaa2_eth_remove و خراب شدن list_add() در lpfc_drain_txq() را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2021-47216 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/055eced3edf5b675d12189081303f6285ef26511  
CVE-2021-47215 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/cc4a9cc03faa6d8db1a6954bb536f2c1e63bdff6  
CVE-2021-47214 نامشخص
https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/stable/linux.git/commit/?id=b5069d44e2fbc4a9093d005b3ef0949add3dd27e
 
CVE-2021-47213 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/10c22d9519f3f5939de61a1500aa3a926b778d3a  
CVE-2021-47212 نامشخص https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/stable/linux.git/commit/?id=a51a6da375d82aed5c8f83abd13e7d060421bd48  
CVE-2021-47211 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/58fa50de595f152900594c28ec9915c169643739  
CVE-2021-47210 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/2a897d384513ba7f7ef05611338b9a6ec6aeac00  
CVE-2021-47209 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/512e21c150c1c3ee298852660f3a796e267e62ec  
CVE-2021-47207 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/16721797dcef2c7c030ffe73a07f39a65f9323c3  
CVE-2021-47206 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/065334f6640d074a1caec2f8b0091467a22f9483  
CVE-2021-47205 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/9bec2b9c6134052994115d2d3374e96f2ccb9b9d  
CVE-2021-47204 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/1c4099dc0d6a01e76e4f7dd98e4b3e0d55d80ad9  
CVE-2021-47203 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/16bcbfb56d759c25665f786e33ec633b9508a08f  
CVE-2021-47202 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/0750f769b95841b34a9fe8c418dd792ff526bf86  

 

 

administrator

نظر دهید