آسیب‌پذیری در Linux

شناسایی آسیب‌پذیری در Linux شامل Linux kernel امکان دسترسی به خارج از حافظه به‌دلیل عدم تایید payload در پاسخ ipc و ارسال پاسخ ipc  نامعتبر به ksmbd kernel server را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-26811 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/a677ebd8ca2f2632ccdecbad7b87641274e15aac  

 

 

administrator

نظر دهید