آسیب‌پذیری‌ در Linux

شناسایی آسیب‌پذیری‌ در Linux شامل LinuxServer.io Heimdall نسخه قبل از 2.5.7 از استفاده از نمادهایی (icons) که داده‌های غیرتصویری (non-image data) دارند مانند زیر رشته “<?php ?>” جلوگیری نمی‌کند.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-51803 نامشخص https://github.com/linuxserver/Heimdall/releases/tag/v2.5.7  

 

 

administrator

نظر دهید