آسیب‌پذیری‌‌‌‌ در Linux

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌‌‌ در Linux شامل linux-pam (معروف به Linux PAM) نسخه قبل از 1.6.0 امکان انکار سرویس از طریق mkfifo را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-22365 نامشخص https://github.com/linux-pam/linux-pam  

 

 

administrator

نظر دهید