آسیب‌پذیری‌ در Linksys

شناسایی آسیب‌پذیری‌ در Linksys شامل Linksys E2000 Ver.1.0.06 build 1 امکان دور زدن احراز هویت از طریق فایل position.js را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-27497 نامشخص https://warp-desk-89d.notion.site/Linksys-E-2000-efcd532d8dcf4710a4af13fca131a5b8  

 

 

administrator

نظر دهید