آسیب‌پذیری‌ در LINKSYS

شناسایی آسیب‌پذیری‌ در LINKSYS شامل LINKSYS EA7500 نسخه 3.0.1.207964 به‌دلیل سرریز بافر امکان اجرای کد دلخواه از طریق یک درخواست HTTP به IGD UPnP را برای مهاجم از راه دور فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-46012 نامشخص https://github.com/dest-3/CVE-2023-46012/tree/main  

 

 

administrator

نظر دهید