آسیب‌پذیری‌‌ در Linksys

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌ در Linksys شامل Linksys E5600 نسخه 1.1.0.26 امکان تزریق فرمان از طریق پارامتر PinCode در endpoint (نقطه پایانی)  /API/info فرم را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-33788 نامشخص https://github.com/ymkyu/CVE/tree/main/CVE-2024-33788  

 

 

administrator

نظر دهید