آسیب‌پذیری‌ در Joomla

شناسایی آسیب‌پذیری‌ در Joomla، شاملosTicky2  نسخه قبل از 2.2.8، امکان Open Redirect را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-21728 نامشخص https://github.com/solracsf/osTicky  

 

 

administrator

نظر دهید