آسیب‌پذیری در Intel

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌‌ در Intel شامل برخی Intel NUC 8 Compute Element BIOS firmware وIntel NUC BIOS firmware نسخه‌های قبل از IN0048، QN0073  وJY0070 ، برخی Intel HotKey Services در Windows 10 برای نصب‌کننده نرم‌افزار Intel NUC P14E Laptop Element نسخه قبل از 1.1.45، برخی نصب‌کننده‌های نرم‌افزار Intel NUC Pro Software Suite Configuration Tool نسخه 3.0.0.6، به‌دلیل اعتبار سنجی نامناسب ورودی و اعمال نادرست محدودیت در بافر امکان ارتقا سطح دسترسی و انکار سرویس را برای مهاجم احراز هویت شده محلی فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-42766 7.5 نامشخص https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-01028.html  
CVE-2023-42429 7.5 نامشخص https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-01028.html  
CVE-2023-38587 7.5 نامشخص https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-01028.html  
CVE-2023-32544 7.3 نامشخص https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00964.html  
CVE-2023-32272 7.9 نامشخص https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00964.html  
CVE-2023-29495 7.5 نامشخص https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-01009.html  
CVE-2023-28743 7.5 نامشخص https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-01009.html  
CVE-2023-28738 7.5 نامشخص https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-01009.html  

 

 

administrator

نظر دهید