آسیب‌پذیری‌‌ در HP

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌ در HP شامل درایور نرم‌افزار فعال‌کننده برنامه HP (HP Application Enabling Software Driver) برای برخی از محصولات رایانه شخصی HP امکان ارتقا سطح دسترسی را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-1695 نامشخص https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-1695  

 

 

administrator

نظر دهید