آسیب‌پذیری‌‌ در Google

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌ در Google شامل TBD امکان نوشتن خارج از محدوده که منجر به ارتقا سطح دسترسی می‌شود، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-22012 نامشخص https://source.android.com/security/bulletin/pixel/2024-02-01  

 

 

administrator

نظر دهید