آسیب‌پذیری در Google

شناسایی آسیب‌پذیری در Google شامل TensorFlow’s Keras framework نسخه قبل از 2.13 امکان تزریق کد دلخواه را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-3660 نامشخص https://kb.cert.org/vuls/id/253266  

 

 

administrator

نظر دهید