آسیب‌پذیری در Google

شناسایی آسیب‌پذیری در Google شامل Google Chrome نسخه قبل از 123.0.6312.122 امکان دسترسی خارج از محدوده به حافظه در Compositing، Use after free در Dawn و سرریز بافر هیپ در ANGLE را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-3157 7.5 نامشخص https://chromereleases.googleblog.com/2024/04/stable-channel-update-for-desktop_10.html  
CVE-2024-3515 7.5 نامشخص https://chromereleases.googleblog.com/2024/04/stable-channel-update-for-desktop_10.html  
CVE-2024-3516 7.5 نامشخص https://chromereleases.googleblog.com/2024/04/stable-channel-update-for-desktop_10.html  

 

 

administrator

نظر دهید