آسیب‌پذیری‌ در Docker

شناسایی آسیب‌پذیری‌ در Docker، شامل Plone Docker Official Image نسخه (5221) 5.2.13، به دلیل اعتبارسنجی نامناسب ورودی توسط هدرهای HOST امکان اجرای کد از راه دور را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-23055 نامشخص https://github.com/c0d3x27/CVEs/tree/main/CVE-2024-23055  

 

 

administrator

نظر دهید