آسیب‌پذیری‌ در Docker

شناسایی آسیب‌پذیری‌ در Docker، شامل روش‌های HTTP PUT و DELETE در Plone official Docker نسخه 5.2.13 (5221)، امکان بارگذاری فایل‌ها در سرور یا حذف آنها را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-23756 نامشخص https://github.com/c0d3x27/CVEs/tree/main/CVE-2024-23756  

 

 

administrator

نظر دهید