آسیب‌پذیری‌ در Django

شناسایی آسیب‌پذیری‌ در Django نسخه 3.2 تا قبل از نسخه 3.2.25، نسخه 4.2 تا قبل از نسخه 4.2.11 و نسخه 5.0 تا نسخه قبل از 5.0.3 در متد django.utils.text.Truncator.words() (با html=True) و فیلتر تمپلیت truncatewords_html امکان انکار سرویس (حمله انکار سرویس با بیان منظم از طریق یک رشته ساخته شده) را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-27351 نامشخص https://www.djangoproject.com/weblog/2024/mar/04/security-releases  

 

 

administrator

نظر دهید