آسیب‌پذیری‌ در D-Link

شناسایی آسیب‌پذیری‌ در D-Link شامل محصولات DAP DAP-2230, DAP-2310, DAP-2330, DAP-2360, DAP-2553, DAP-2590, DAP-2690, DAP-2695, DAP-3520 و  DAP-3662امکان XSS که منجر به اجرای کد، دسترسی غیرمجاز به اطلاعات حساس، سرقت نشست کاربر، توزیع بدافزار و حملات فیشینگ می‌شود، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-28436 نامشخص https://djallalakira.medium.com/cve-2024-28436-cross-site-scripting-vulnerability-in-d-link-dap-products-3596976cc99f  

 

administrator

نظر دهید