آسیب‌پذیری‌ در Curl

شناسایی آسیب‌پذیری‌ در Curl شاملtiny-curl نسخه8.4.0 و8.5.0 حاوی یک شاخص آرایه خارج از محدوده از طریق مولفه  tool_cb_wrt است.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-52071 نامشخص https://github.com/curl/curl/commit/73980f9ace6c7577e7fcab8008bbde8a0a231692  

 

 

administrator

نظر دهید