آسیب‌پذیری در Atlassian

شناسایی آسیب‌پذیری با شدت بحرانی‌‌ درAtlassian  شامل Clojure نسخه قبل از 1.9.0 امکان اجرای کد دلخواه پس از سریال‌زدایی ( با استفاده از کلاس‌های Clojure برای ساخت یک شیء سریال‌سازی شده) را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2017-20189 9.1 نامشخص https://clojure.atlassian.net/browse/CLJ-2204

 

 

administrator

نظر دهید