آسیب‌پذیری‌ در Atlassian

شناسایی آسیب‌پذیری‌ در Atlassian شامل برنامه Kantega SAML SSO OIDC Kerberos Single Sign-on نسخه‌های 4.4.2 تا 4.14.8 نسخه قبل از 4.14.9، نسخه‌های 5.0.0 تا 5.11.4 نسخه قبل از 5.11.5 و نسخه‌های 6.0.0 تا 6.19.0  نسخه قبل از 6.20.0 از محصولات Atlassian امکان XSS در صورت فعال بودن SAML POST Binding را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-52240 نامشخص https://kantega-sso.atlassian.net/wiki/spaces/KSE/pages/1226473473/Security+Vulnerability+HTML+injection+Cross-site+scripting+in+SAML+POST+binding+Kantega+SSO+Enterprise  

 

 

administrator

نظر دهید