آسیب‌پذیری‌ در Apple

شناسایی آسیب‌پذیری‌ در Apple شامل GarageBand (در macOS Ventura و macOS Sonoma) نسخه 10.4.11 امکان use-after-free که منجر به خاتمه غیرمنتظره برنامه یا اجرای کد از طریق پردازش یک فایل مخرب ساخته شده می‌شود، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-23300 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214090  

 

 

administrator

نظر دهید