آسیب‌پذیری‌ در Apple

شناسایی آسیب‌پذیری‌ در Apple  شامل IOS نسخه‌های قبل از 15.7.1 (در سطح Kernel) به‌دلیل قابلیت خواندن و نوشتن دلخواه امکان دور زدن تأیید اعتبار اشاره‌گر (Pointer Authentication) را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2022-48618 7.8 https://support.apple.com/en-us/HT213530  

 

 

administrator

نظر دهید